138805-94-4

1-Butanesulfonic acid,4-[(2-cyanoethyl)[3-methyl-4-[(2-methyl-6-phenyl-7H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-7-ylidene)amino]phenyl]amino]-, potassium salt