Manganese(Mn)

CAS No 83617-89-4 Molecular Structure
1129031
(1-Hydroxy-2-trimethylsilyl-1-phenylethyl)cyclopentadienylmanganese tr icarbonyl
CAS No 158052-18-7 Molecular Structure
(1S,2S)-N,N-BIS[(R)-2-HYDROXY-2-PHENYL-1,1-BINAPHTHYL-3-YLMETHYLENE]-1,2-DIPHENYLETHYLENEDIAMINATO MANGANESE(III) ACETATE
CAS No 127617-72-5 Molecular Structure
(1Z)-N-{4-[10,15-bis(1-methylpyridinium-4-yl)-5-(1-methylpyridin-4(1H)-ylidene)-5H,21H-porphin-20-yl]phenyl}-4-(trimethylammonio)butanimidate manganese(3+) acetate (1:1:5)
CAS No 94247-31-1 Molecular Structure
(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)manganese
CAS No 94247-29-7 Molecular Structure
(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)manganese
CAS No 94247-30-0 Molecular Structure
(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)manganese
CAS No 99629-34-2 Molecular Structure
(2Z)-2-cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-methoxyimino-acetamide: N-(2,6-dimet hylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxooxazolidin-3-yl)acetamide: manganese(+2) cation: [2-(sulfidocarbothioylamino)ethylamino]methanedithioate: zinc( +2) cation
CAS No 13928-31-9 Molecular Structure
(6Z,6'Z)-6,6'-{ethane-1,2-diylbis[imino(Z)methylylidene]}biscyclohexa-2,4-dien-1-one - manganese (1:1)
CAS No 12540-69-1 Molecular Structure
1326595
(azanidylamino)methanedithioate; manganese
CAS No 85005-59-0 Molecular Structure
2160922
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)manganese
CAS No 85005-61-4 Molecular Structure
2316992
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)manganese
CAS No 85005-58-9 Molecular Structure
(Isodecanoato-O)(neodecanoato-O)manganese